Šta Vam je potrebno za izradu pečata?

Detaljno Po Delatnostima

Pečat za Preduzetnike

Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti, uključujući umetničke i stare zanate i poslove domaće radinosti.

Pročitaj više

Pečat za privredna društva

Privredno društvo je poslovni subjekt sa statusom pravnog lica koje samostalno obavlja delatnost proizvodnje, prodaje i vršenja usluga na tržištu u cilju sticanja dobiti. Svako društvo ima pretežnu delatnost, ali može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, statutom.

Pročitaj više

Pečat za Advokate

Advokat je lice koje je upisano u imenik advokata koje je položilo advokatsku zakletvu i koje se bavi advokaturom saglasno Zakonu o advokaturi.

Pročitaj više

Pečat Faksimil

Faksimil (latinski fac simile učini slično) veran snimak, verna kopija nečijeg rukopisa , tačno podražavanje rukopisa, potpisa itd.

Pročitaj više

Pečat za sudskog veštaka

Poslovi veštačenja predstavljaju stručne aktivnosti čijim se obavljanjem, uz korišćenje naučnih, tehničkih i drugih dostignuća, pružaju sudu ili drugom organu koji vodi postupak potrebna stručna znanja koja se koriste prilikom utvrđivanja, ocene ili razjašnjenja pravno relevantnih činjenica.

Pečati za lekare

Lekar (često i doktor medicine) je zdravstveni radnik koji leči, odnosno bavi se ljudskim zdravljem i bolešću. U smislu profesije to je osoba koja je završila medicinski fakultet i time ispunila uslove za profesionalno bavljenje medicinom.

Pečat za sportske organizacije

Sportska organizacija jeste organizacija koja se osniva radi obavljanja
sportskih aktivnosti i sportskih delatnosti, u skladu sa zakonom o sportu.

Pečat za skupštinu stanara

Da bi se na najbolji način upravljalo stambenom zgradom, njenim održavanjem, potrebno je obrazovati skupštinu stanara stambene zgrade (skupštinu zgrade).Stambena zgrada ima račun i pečat..

Pečat za Sudskog prevodioca

sudski prevodilac  -sudski tumač osoba ovlašćena od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.

Pečat za sudskog izvršitelja

Javni izvršitelj je lice koje vrši javna ovlašćenja poverena Zakonom o izvršenju i obezbeđenju.

Javni izvršitelj obavlja delatnost kao preduzetnik ili kao član ortačkog društva čiji članovi mogu biti isključivo javni izvršitelji.

Pečat za inženjere

Inženjer je lice višeg ili visokog obrazovanja u jednoj ili više tehničkih i inženjerskih disciplina. Inženjer se bavi rešavanjem praktičnih problema pri čemu vodi računa da rešenja budu bezbedna i ekonomična. On koristi znanja koja počivaju na naučnim i matematičkim zakonima i veštine i iskustva(svoja i drugih) koje stiče tokom celog života.

Pečat za udruženja

Udruženje je dobrovoljna asocijacija osoba koje su povezane istim idejama i ciljevima. 

Povezivanje različitih udruženja, obično onih koja imaju iste ili slične ideje i ciljeve, ostvaruje se na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i internacionalnom planu.

F.A.Q.

KOLIKO BRZO SE MOŽE IZRADITI PEČAT?

U slučaju potrebe za hitnom izradom pečata i štambilja moguća je izrada u roku od 5 minuta što ne menja cenu pečata.

UKOLIKO VEĆ IMAM STARI MEHANIZAM DA LI JE MOGUĆE ZAMENITI SAMO GUMU?

Da, uz zamenu jastučeta.
Stara guma prilikom dugotrajnog korišćenja napravi duboki otisak na jastučetu koji nije moguće ispraviti i potrebno je kupiti novo jastuče.

DA LI MOGU SAM DA URADIM GRAFIČKU PRIPREMU ZA PEČAT?

Da.
Pripremu možete raditi u Adobe Illustrator ili CorelDraw formatu (tekst konvertovan u krive-objekte) i zajedno sa potrebnim dokumentima poslati na naš e-mail ili možete koristiti formu za naručivanje pečata sa našeg sajta.
Logotip ili slika mogu da budu i u rasteru (u što većoj rezoluciji).
Molimo Vas da se prilikom izrade grafičke pripreme pridržavate teksta iz rešenja Agencije za privredne registre jer Vam u protivnom pečat neće biti prihvaćen od strane banke.

DA LI POSTOJI GARANCIJA NA PEČAT?

Da.
Standardna garancija za pečat je 24 meseca. Garancija se ne odnosi na mehanizam, već samo na gumu.